Privacy Beleid

Zen Sushi behandelt uw persoonlijke gegevens met uiterste zorg. Hieronder kunt u lezen welke gegevens wij van u meten, herkennen of opslaan en waar wij uw gegevens eventueel voor gebruiken. Wij vragen uw gegevens als u een formulier invult voor informatie over onze producten of diensten, bij het inschrijven voor een nieuwsbrief voor één van onze vestigingen of we gebruiken uw gegevens voor statistieken (cookies). Verdere informatie over uw gegevens vindt u hieronder in ons Privacy Beleid.

 

Informatie formulier of inschrijving

Indien u informatie bij ons opvraagt dient u uw gegevens achter te laten. Wij ontvangen deze gegevens van u per email en zullen deze met zorg behandelen. Door het verstrekken van uw gegevens geeft u aan dat u wilt dat wij contact met u opnemen via mail of telefonisch. Hieronder in onze Privacy Verklaring vindt u meer informatie hoe wij uw gegevens verder behandelen.

Statistieken

Als u onze website bezoekt, slaan wij bezoekgedrag en informatie die uw webbrowser meestuurt op, om te kunnen meten op welke wijze onze website gebruikt wordt.

Privacy verklaring

Wij respecteren de privacy van onze klanten en de gebruikers van onze websites en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving ter bescherming van persoonsgegevens en vertrouwelijk wordt behandeld. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene verordening gegevens (AVG / GDPR) stelt. Dit betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;

 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;

 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;

 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;

 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren en de verwerking te beperken of te verwijderen.

Wij zijn de verantwoordelijke bij de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Het kan voorkomen dat deze privacy- en cookie verklaring in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. 

 

Doeleinden van de gegevensverwerking

Wij verwerken alleen gegevens die u zelf aan ons via de websites verstrekt of die wij verkrijgen door uw gebruik van de website. Samengevat verwerken wij de door u verstrekte persoonsgegevens enkel voor de volgende doeleinden:

 • Om uw bestellingen uit te voeren, u op de hoogte te kunnen houden van uw bestelling en om uw bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen, kortom om u gebruik te laten maken van onze dienstverlening;

 • Om de website verder te ontwikkelen en te verbeteren en voor u te personaliseren en u producten aan te kunnen bevelen die u mogelijk interessant vindt;

 • Het doen van marketing- en verkoopactiviteiten ten behoeve van onze dienstverlening zoals het versturen van een nieuwsbrief, echter uitsluitend na uw toestemming;

 • Om u te kunnen helpen bij het beantwoorden van uw vragen over onder meer onze producten en/of diensten.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij u daar voorafgaand uitdrukkelijke toestemming voor heeft gegeven, dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u zijn aangegaan of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Gebruik van persoonsgegevens

Wij verwerken de volgende categorieën van persoonsgegevens voor de in deze privacy- en cookie verklaring genoemde doeleinden:

 • NAW – gegevens;

 • Telefoonnummer;

 • E-mail adres;

 • Geslacht;

 • IP-adres

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot uw accountgegevens afgeschermd is middels een gebruikersnaam en sterk wachtwoord en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Daarnaast maken wij gebruik van SSL-certificaten ten behoeve van de veilige overdracht van uw gegevens en communicatie.

Verstrekking van gegevens aan derden

Wij zullen uw persoonlijke informatie niet aan derden verkopen en verstrekken uw gegevens niet aan derde partijen zonder uw voorafgaand uitdrukkelijke toestemming of wanneer dit noodzakelijk is om uw bestelling af te kunnen handelen.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Bewaartermijn van uw gegevens

Wij bieden via onze websites verschillende diensten aan, waarbij wij u om gegevens kunnen vragen om uw verzoek te behandelen (onder andere voor het afhandelen van de door u gestelde vraag en/of het afhandelen van een bestelling). De gegevens die u aan ons toestuurt worden bewaard zolang als nodig is om uw bestelling af te kunnen handelen of voor de volledige beantwoording en afhandeling van uw verzoek. Daarna zullen wij uw gegevens niet meer gebruiken. Indien er een opdracht of een order tot stand komt zullen wij u een factuur sturen en dienen wij ons te allen tijde te houden aan de wettelijke bewaartermijn zoals deze is vastgesteld voor de financiële administratie.

Cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere het gebruik van onze (web)applicaties mogelijk maken en het gedrag van gebruikers analyseren. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van onze (web)applicaties kan beperken. Voor meer informatie zie onze cookieverklaring.

 

Vragen?

Wij helpen u graag verder als u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van deze privacy- en cookie verklaring of indien u kennis wilt nemen van de gegevens die wij van u verwerken of wanneer u gebruik wilt maken van uw rechten als betrokkene onder de huidige privacywetgeving. U kunt contact opnemen met ons via:

Telefoon: 0638871641

 

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u andere vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u daarnaast ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Algemene Voorwaarden

1. Overeenkomst

1.1. Door het plaatsen van een bestelling op de website accepteert u het aanbod van Zen Sushi en gaat u een overeenkomst aan met Zen Sushi. Dit restaurant zal uw bestelling bij u afleveren. Eventuele vragen en/of opmerkingen dienen dan ook gericht te worden tot het desbetreffende restaurant. 

 

1.2. In het kader van deze overeenkomst worden er door het restaurant persoonsgegevens verwerkt. Dit wordt altijd gedaan conform de geldende wetgeving. Voor meer informatie omtrent de wijze waarop er omgegaan wordt met uw persoonsgegevens kunt u de privacy policy raadplegen.

 

1.3  Zen sushi zal uw persoonsgegeven in ieder geval nimmer zonder uw toestemming vervreemden aan derden.

 

2. Levering

2.1 Voor bezorging van een bestelling geldt een minimumbedrag van 15,-. De prijzen die vermeld staan op de website zijn exclusief de kosten voor bezorging.

2.2 Bestellingen kunnen via internet geplaatst worden tot uiterlijk 15 minuten voor sluitingstijd. De openingstijden staan vermeld op de website.

 

2.3 Alhoewel er naar gestreefd wordt uw bestelling binnen 45 minuten op het door u gewenste adres af te leveren, zijn er altijd omstandigheden, zoals weer en verkeer, die ertoe bijdragen dat deze indicatie niet gehaald kan halen.

2.4 Mocht door omstandigheden niet geleverd kunnen worden zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

2.5. Het risico voor wat betreft de bestelling gaat over op u nadat de bestelling is geleverd en betaald.

2.6. Het risico voor wat betreft de bestelling gaat over op u nadat de bestelling is geleverd en betaald.

 

3. Betaling

Voorafgaande betaling is mogelijk op de wijze zoals dit aangeboden wordt op website. Indien de online betaalmethode niet beschikbaar is of u wilt uw bestelling bij voorkeur bij aflevering betalen dan kunt u uiteraard ook betalen aan de bezorger, echter de bezorger heeft uit veiligheidsoverwegingen nooit meer dan € 20,- wisselgeld bij zich en u dient dan ook zoveel mogelijk gepast te betalen.

 

4. Rechten van intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot (de content van) de website en de aangeboden producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal berusten uitsluitend bij het restaurant. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom (knowhow en handelsgeheimen inbegrepen) in Nederland of elders, die in verband staan met de (content van de) website en of de geleverde producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal in het algemeen. Het is u niet toegestaan op de website en of producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen, te kopiëren, op andere wijze te (her)gebruiken of te verwijderen, noch de website of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch op enigerlei andere wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van aan haar gelieerde vennootschappen en/of haar leveranciers.

 

5. Aansprakelijkheid

5.1 De totale aansprakelijkheid wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst of uit enige andere hoofde, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs.

5.2 De aansprakelijkheid van indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, is uitgesloten.

 

6. Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing en zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.